مهرواژ

یکشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸۳

دلتنگی..

باز دنیا دختر بدی شده، خیلی بد.. باز حال دلش بده! حرف هم گوش نمی ده.. حتی حرف تو را.. بهش گفتم که گفتی حالش خوب باشه..

ولی باز دلش گرفته! دلش تنگ شده باز.. خیلی..

خیلی سعی کرده نه sms بده و نه زنگ بزنه.. نمی خواد باز تو را شریک بی خوابیهاش کنه.. نمی خواد شبت را با دلتنگیهاش خراب کنه..

باید یاد بگیره صبور باشه، ولی باز بی تابی می کنه..

باز اشکهاش بدون اجازه میاد.. نمی خواد باز اذیتت کنه، ناراحتت کنه..

تو که می دونی دنیای کوچولوت دلش کوچیکه و کم طاقت..

می دونم.. این چند روز را هم باید صبر کنه..

 

دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ