مهرواژ

پنجشنبه ۳ دی ،۱۳۸۳

پایان بدون آغاز

همیشه شنبه شروع نیست.. همونطوری که روز می تونه با طلوع آغاز نشه و شب با غروب به پایان برسه..

و روزهایی که از اولین ثانیه ها آغاز شد و شبهایی که هیچ وقت شروع نگشت..

همیشه شروع در آغاز نیست و مقصد پایان راه..

و راههای بی پایانی که در نیمه به اتمام رسیدند و محو شدند..

 

تا آخر این ماه کارم تمام می شه و تمدید نمی کنم. باید از نو شروع کنم و چقدر سخته.. وقتی که چند ماه با یک امید واهی...

و گاهی انقدر مطمئن شدم که غفلت را در بر گرفتم.. چه راحت انتظارها و امیدها را ناامید کردم.

 

دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ