مهرواژ

یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢

سرزمين من...
سرم كوهي است برف پوش و استوار
آغازم را كس نمي داند
من از تاريخ كهن ترم
دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ