مهرواژ

پنجشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٢

...
نوشتم و پاك كردم…
حرف سياسي ممنوع!
نوشتم و پاك كردم…
دور سياست را يه خط بزرگ و مشخص بكش!
نوشتم و پاك كردم…
سیاستو ولش کن!
نوشتم و پاك كردم…
اینو ملتمسانه دارم میگم. همیشه عقب نشینی به معنی شکست نيست!
نوشتم و پاك كردم…
توی سیاست نه تنها سر خودتو بلکه سر تمام خونوادتو به باد میدی!
نوشتم و پاك كردم…
خیلی مراقب خودت باش!
نوشتم و پاك كردم…
بحثهاي سياسي ممنوع!
نوشتم و پاك كردم…
سکوت کن!
نوشتم و پاك كردم…
سكوت و سكوت! فقط سكوت…دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ