مهرواژ

دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢

ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد…
زمان گذشت
زمان گذشت و ساعت چهاربار نواخت
چهار بار نواخت
امروز روز اول ديماه است
من راز فصل ها را مي دانم
و حرف لحظه ها را مي فهمم
نجات دهنده در گور خفته است
و خاك، خاك پذيرنده
اشارتيست به آرامش

زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت.

فروغ
دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ