مهرواژ

دوشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸۳

زن ايراني‹2›
سال تمام شد و يادم رفت قرار بود ادامه گزارش«زن ايراني» را بذارم. يك نوشته ي تاريخي كه در دو سال در اين اينجا گذاشته مي شه! چند تا نوشته پائينتر مي تونيد قسمت اولش را ببينيد…

در سال 1928 اتاق بزرگي در تخت جمشيد پيدا شد كه در ورودي آن تيغه شده بود كه در آن بيش از 30 هزار لوح به دست آمد. در اين متون نام زنان كارگر و متخصص وجود داشت.
در آن زمان ازدواج تنها جنبه رفع نياز فيزيكي نداشت. ازدواج، جنبه تقدس اهورايي داشت. اينكه در راه نيكي و عليه بدي كار كنند فرزندان خوبي بپرورانند كه به سپنتا كمك كنند كه سوشيانت زودتر ظهور كند. چون موعود در يك جامعه جنجالي ظهور نمي كند.
يكي ديگر از نقاط برجسته وضعيت زن در آن زمان، مشاغل مهم و اساسي بوده است در كارگاههاي شاهي، سرپرستي و مديريت با زنان است حتي در كارگاههاي خياطي گاه مردها زير دست زنان بوده اند و حقوق زنان سرپرست بيش از مردان بوده است. اما زنهاي خانواده شاهي اداره املاك و كارگاههاي مهم را بر عهده داشته اند. دختران كوروش اداره املاك و سركشي آنها را به عهده داشته اند و به همين خاطر پيوسته در سفر بوده اند بدين ترتيب زنان شاهي به منزله عروسك هاي محبوس در حرم سراها نبوده اند.
زنان شخصيت حقوقي مستقلي داشته اند و بدون آنكه ثروت شخصي شان را از دست بدهند مي توانستند دعواي حقوقي كنند يا طلاق بگيرند. آنچه در پس تمام اين تعاملات و يادمانهاي تاريخي از طرز زندگي و قوانين حاكم بر زندگي مردمان آن زمان وجود دارد، تفكر و پيش زمينه اي است كه اين رفتارها با توجه به موقعيت تاريخي آن زمان ايران پديد آورده بود.
حتي در نظام سياسي آن زمان، در زمان هخامنشيان مجلس اشراف وجود داشته كه پادشاه را انتخاب مي كرده، بهترين دموكراسي زمان اشكانيان بوده كه مجلس عامه و مجلس مهستان داشته اند حتي پادشاه را مجلس مهستان انتخاب مي كرده، در زمان اشكانيان نوعي آزادي عقيده بود كه اعتقاد به مهر، اهورامزدا و هم آناهيتا جايز بود در حالي كه ساسانيان تنها يك دين را جايز مي شمردند. با اين حال تمام كشورها دوران صعود و نزول داشتند.
در همه گفته هاي زرتشت زنها و مردها برابرند، يكسان پند مي دهند كه حرفهاي مرا بشنويد و خودتان راهتان را انتخاب كنيد.«درود به فروهر پاك همه زنان و مردان ايران زمين» تفاوتي بين مردان و زنان در نيك كرداري نيست. اسطوره سازي در تفكر ايراني خود دليلي بر اين ادعاست. زن و مرد هر دو از يك ساقه همسان ريواس در مهر روز مهرماه روييدند و به صورت انساني در آمدند. بدين رويه، در بين 20 جشن بزرگ ايراني، جشن اسفندگان، جشن بزرگداشت مادران و زنان بوده است. در اساطير ايران باستان، اسفندارمز نماد عقل و بردباري فرشته نگهبان زمين و حامي زنان خردمند و پارسا است.
گوشه هايي از «شوكت هزاران ساله زن ايراني»، نوشته مهري حقاني
دوشنبه 18 اسفند، روزنامه ايران
دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ