مهرواژ

پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۳

در ساحل

سریع پاش را از تو آب در آورد و با سرعت تکون داد و شروع کرد به غر غر کردن!! به پاهام نگاه کردم. با هر موج، آب روی پاهام میومد و بعد از رفتنش موجودات ریزی* دایره وار و با سرعت روی پام حرکت می کردند..

می گفت چندش آورن!! چجوری گذاشتی روی پات بمونن و نگاشون می کنی؟..

چند قدم اومدم عقب .. دیگه حرکت نمی کردند، فکر کردم مردند! چه موجودات عجیبی، چه سریع بدون آب می مردند. تا خواستم از روی پام برش دارم شروع کرد به حرکت کردن و پیچید دور خودش.. شبیه میگو بود در واحد میلیمتری. بابا گفت از اینها برای طعمه استفاده می کنند..

هر یک مدت یه بار تقلا می کرد تا خلاص بشه و بعد آروم و بی حرکت می شد.. تا ولش کردم سریع در ماسه های خیس فرو رفت و محو شد..

آفتاب داغ بود و باد سرد و یخی!! تا پام را روی شن های داغ گذاشتم حس سوزش و تاول وجودم را گرفت!! اولش راه رفتن سخت بود ولی وقتی باد لرزه بر اندامم انداخت حرکت روی این شن های داغ لذت بخش بود..

روی شن ها نشستم.. شاید هیچ وقت کتاب خوندن اینهمه برام لذت بخش نبود. فوق العاده بود.. نشستن روی شن های داغ و لمس باد سرد و صدای امواج که در گوشم می پیچید و هربار که سرم را بلند می کردم دریا پیش روم بود..

هیچ وقت شناکردن در دریا را دوست نداشتم! خیس شدن و شنا کردن لذت بخشه ولی بعدش تا خشک شدن ارزش خیس شدن را نداره!! با اینکه دریا دیگه ارزش شنا کردن را نداره و پر از آلودگی ِ ..

دویدن سخت بود. ولی با این حال ما جلو بودیم! سه به سه بازی را شروع کردیم و خیلی سریع ما وسط بودیم و خیال کنار رفتن نداشتیم.. همینکه سیاوش سرش را برگردوند با عجله گفت برو یه روسری سرت کن!! خندیدم براش.. شوخی نداشت. الگانس پلیس را نشونم داد و گفت سریع برو یه چیزی کن سرت..

نگاش کردم.. هلم داد و به زور تا پلاژ برد!! گفتم چته بچه؟! نیم وجبی این کارا چیه می کنی؟!  هلم داد و افتادم روی بابا که نشسته بود.. کنار بابا نشستم. بابا براش خندید، گفت طوری رفتار می کنی که اگه کاری هم نکرده باشی جلوت را بگیرن! باباش گفت پسرم غیرتیه!! وگرنه از پلیس که نمی ترسه.. سیاوش بی اعتنا به حرف بقیه گفت حداقل تای شلوارت را باز کن.. چیه تا زانو زدیش بالا!! گفتم تو چرا شلوارت را زدی بالا، چرا تاش را باز نمی کنی؟!

گفت آخه من پسرم..

 

 

* فکر کنم اسمشون «رُش» باشه

دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ