دليل منطقی!

ورقش را هرچي زيرو رو كرد نفهميد چرا يك نمره ازش كم كرده. رفت پيش دبير مربوطه و براي كم كردن نمره توضيح خواست. معلم گفت:ننوشتي كامپيوترهاي نسل اول فقط يك كاربر داره.به قسمتي از جوابش اشاره كرد و گفت اينا! نوشتم. معلم نگاهي دقيق به ورقه انداخت و گفت: تو ننوشتي از كامپيوترهاي نسل دوم چندين كاربر مي تونن استفاده كنن. دوباره اشاره اي به ورقه اش كرد و گفت: نوشتم همه مي تونن استفاده كنن. معلم دوباره ورقه را با دقت نگاه كرد و چند بار جواب را خوند تا دليلي براي كسر يك نمره پيدا كنه و بعد با بي حوصلگي گفت: بجاي لامپ نوشتي چراغ!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
asal

وای چقد حرصم گرفت!اگه من بودم خیلی غرغر میکردم..وای وای نمیدونی چقد حرصم گرفت../ا راستی سلام گلک!